1. Въведение
  Настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни урежда начина по който
  МАРВЕНА ООД, събира, обработва и съхранява личните данни, в съответствие с изискванията
  на Закона за защита на личните данни на Република България, „Общия регламент относно
  защитата на данните” – Регламент (ЕС) 2016/679 и други нормативни български или
  международни актове.
  Поверителността на информацията за нашите потребители е основен приоритет за МАРВЕНА
  ООД. В качеството си на администратор на лични данни и в съответствие със
  законодателството и добрите практики, МАРВЕНА ООД прилага изискваните технически и
  организационни мерки за защита на личните данни на физическите лица.
  Настоящата политика дава информация за това как и какви видове лични данни събираме от и
  за Вас, защо са ни необходими, на кого могат да бъдат предоставени или разкрити и как са
  защитени. Моля да ги прочетете внимателно. Предоставяйки Вашите лични данни на МАРВЕНА
  ООД, независимо дали по електронен път или на хартия, Вие приемате и се съгласявате с
  практиките, описани в настоящата Политика за поверителност и защита на личните данни.
  Моля, в случай че имате въпроси, свързани с настоящата политика, да се свържете с нас, а в
  случай че не сте съгласни с някои от условията, съдържащи се в политиката за защита на
  личните данни, не Ви препоръчваме използването на продукти и услуги, предоставяни от
  МАРВЕНА ООД, за които е задължително да предоставите личните си данни.
 2. Информация относно МАРВЕНА ООД като Администратор на лични данни.
  Във връзка с обработката на Вашите лични данни можете да се свържете с нас на следния
  адрес:
  Име: „Марвена“ ООД
  Адрес:ул. „Свети Киприян“ №44
  Телефон: 02/ 974 89 44
  e-mail: office@marvena.com
  В случай че смятате, че сме нарушили Вашите права, свързани с обработката на личните Ви
  данни, и в съответствие с изискванията на „Общия регламент относно защитата на
  данните”(Регламент ЕС 2016/679) имате право да подадете жалба до надзорен орган и да
  потърсите защита по съдебен ред.
  В случай че желаете да подадете жалба относно обработката на личните Ви данни,
  извършвана от нас, или относно начина, по който сме разгледали Ваша жалба, имате право да
  подадете жалба до Комисията за защита на личните данни и длъжностното лице за защита на
  данните (ако такова е налично).
  Можете да подадете жалба лично, с писмо, по факс или имейл до КЗЛД на адрес:
  гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2; факс: 02 9153525, имейл: kzld@cpdp.bg),
  чрез сайта на КЗЛД на адрес: https://cpdp.bg/?p=pages&aid=6 по начина, описан на съответната
  страница.
  Във всеки един от тези случаи жалбата следва да съдържа:
 • данни за жалбоподателя – имена, адрес, телефон за връзка, електронен адрес;
 • естество на жалбата;
 • информация и документи, които считате за относими към жалбата;
 • дата и подпис (за електронните и хартиени документи)
  КЗЛД предоставя формуляр за жалба който може да бъде изтеглен от сайта на комисията.
 1. Правно основание
  Настоящата Политика за защита на личните данни („Политика”) се издава на основание на
  Закона за защита на личните данни и подзаконовите му актове, („Българско законодателство”),
  и на Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 („GDPR”).
  Българското законодателство и GDPR предвиждат правила за това как МАРВЕНА ООД трябва
  да събира, обработва и съхранява лични данни.
  За да бъде обработването на лични данни в съответствие с правните изисквания, личните
  данни се събират и използват законосъобразно, осигурена е необходимата сигурност на
  операциите по обработката и МАРВЕНА ООД е предприела необходимите мерки, за да не
  бъдат обработваните лични данни обект на неправомерно разкриване. Съгласно основните
  принципи, спазвани от МАРВЕНА ООД, Вашите лични данни са:
 • обработвани законосъобразно, добросъвестно и по прозрачен начин по отношение на
  субекта на данните;
 • събирани за конкретни, изрично указани и легитимни цели и не се обработват понататък по начин, несъвместим с тези цели;
 • подходящи, свързани със и ограничени до необходимото във връзка с целите, за които
  се обработват;
 • точни и поддържани в актуален вид; МАРВЕНА ООД е предприела всички разумни
  мерки, за да се гарантира своевременното изтриване или коригиране на неточни лични
  данни, като се имат предвид целите, за които те се обработват;
 • съхранявани във форма, която да позволява идентифицирането на субекта на данните
  за период, не по-дълъг от необходимото за целите, за които се обработват личните
  данни;
 • обработвани по начин, който гарантира подходящо ниво на сигурност на личните данни,
  включително защита срещу неразрешено или незаконосъобразно обработване и срещу
  случайна загуба, унищожаване или повреждане, като се прилагат подходящи
  технически или организационни мерки;
 • МАРВЕНА ООД носи отговорност и е в състояние да докаже, че спазва основните
  принципи, свързани с обработката на лични данни.
 1. Цели на Политиката
  С приемането и прилагането на настоящата политика на МАРВЕНА ООД, съгласно българското
  законодателство и Регламент (ЕС) 2016/679, се определят правилата по отношение на
  защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, както и правилата
  по отношение на свободното движение на лични данни.
  С приемането и прилагането на настоящата политика на МАРВЕНА ООД, съгласно Закона за
  защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679, се защитават основни права и свободи на
  физическите лица, и по-специално тяхното право на защита на личните данни.
  С настоящата политика МАРВЕНА ООД цели да гарантира:
 • Законосъобразност на обработването на лични данни, извършвано от МАРВЕНА ООД;
 • Правата на физическите лица, субекти на личните данни съгласно Регламент (ЕС)
  2016/679;
 • Спазването на изискванията на регламента към МАРВЕНА ООД в качеството му на
  Администратор и/или Обработващ, включително:
  • Защита на данните на етапа на проектирането и по подразбиране;
  • Регистри на дейностите по обработване;
  • Подходящи технически и организационни мерки, които се преразглеждат и при
  необходимост се актуализират;
  • Мерки за оценка на риска, свързан с обработката на личните данни;
  • Спазването на изискванията при възлагане на обработката на Ваши лични данни на
  трети страни (Обработващи);
  • Задълженията на длъжностните лица, обработващи лични данни, и/или лицата, които
  имат достъп до лични данни и работят под ръководството на обработващите лични
  данни, тяхната отговорност при неизпълнение на тези задължения.
 • Като се имат предвид достиженията на техническия прогрес, разходите за прилагане и
  естеството, обхватът, контекстът и целите на обработването, както и рисковете с различна
  вероятност и тежест за правата и свободите на физическите лица, МАРВЕНА ООД в
  качеството му на Администратор и/или Обработващ лични данни прилага подходящи
  технически и организационни мерки за осигуряване на съобразено с този риск ниво на
  сигурност.
 • Гарантира спазването на основните принципи при предаване на лични данни на трети
  държави или международни организации извън ЕС.
 1. Обхват
  Дефиниции:
 • „Лични данни” означава всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице
  или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни”); физическо
  лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано,
  пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер,
  данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци,
  специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената,
  икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;
 • „Обработване” означава всяка операция или съвкупност от операции, извършвана с лични
  данни или набор от лични данни чрез автоматични или други средства като събиране,
  записване, организиране, структуриране, съхранение, адаптиране или промяна, извличане,
  консултиране, употреба, разкриване чрез предаване, разпространяване или друг начин, по
  който данните стават достъпни, подреждане или комбиниране, ограничаване, изтриване
  или унищожаване;
  Политиката за защита на данните се прилага по отношение на обработването на лични данни
  на потребителите, служителите, там, където са станали известни такива на партньори и
  доставчици, както са описани в регистрите на дейностите по обработка, установени в
  съответствие с член 30 от Общия регламент относно защитата на данните – Регламент (ЕС)
  2016/679 („Регистри на дейностите по обработване”).
 1. Цели на обработката на лични данни
 • Съгласно изискванията на Раздел I – Прозрачност и условия от Общия регламент
  относно защитата на данните – Регламент (ЕС) 2016/679 МАРВЕНА ООД предоставя
  прозрачна информация, комуникация и условия за упражняването на правата на
  субектите на данни съгласно член 12 от Регламента.
 • Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни, извършвана
  от МАРВЕНА ООД, се предоставят в съответствие с „Процедура за прозрачна
  комуникация”, „Процедура при събиране на лични данни” и „Процедура при получаване
  на лични данни”.
 • Целите и информацията по отношението на обработката на личните данни са посочени
  в предоставяните на субектите на данни документи „Информация за обработване на
  лични данни при събиране” и „Информация, предоставяна при получаване на лични
  данни”.
 1. Прозрачност. Права на лицата, чиито данни се обработват от МАРВЕНА ООД
 • Право на потвърждение за обработка и достъп до Вашите лични данни.
 • Да коригирате неточни или непълни лични данни.
 • Да поискате изтриване на Вашите лични данни.
 • Да изискате ограничаване на обработването на Вашите лични данни.
 • Да изисквате да бъдете уведомени при всяко действие, свързано с коригиране,
  изтриване или ограничаване на обработването.
 • Да възразите по всяко време срещу обработването на личните Ви данни:
  • за изпълнението на задача от обществен интерес или на база на официални
  правомощия, или за целите на легитимните интереси, включително
  профилиране.
  • за обработване за целите на директния маркетинг
  • за обработване за целите на научни или исторически изследвания или за
  статистически цели.
 • Имате право да откажете да бъдете обект на решение, основаващо се единствено само
  на автоматизирано обработване, включително профилиране, което поражда правни
  последствия за Вас или Ви касае значително.
 • Имате право да получите личните данни.
 • Имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни при
  нарушения на Регламент (ЕС) № 2016/679 от 27 април 2016 г. и право на ефективна
  защита срещу КЗЛД, администратор или обработващ на Вашите лични данни.
 • Имате право на обезщетение за материални или нематериални вреди, претърпени
  вследствие на нарушение на Регламент (ЕС) № 2016/679.
  Всички субекти на лични данни (потребители, клиенти или служители, там където са станали
  известни такива данни на партньори или доставчици, съгласно описаните в регистрите на
  дейностите по обработка) имат право да упражнят правата си на място, по телефона и чрез
  интернет на посочения адрес за връзка с МАРВЕНА ООД.
 1. Предаване на лични данни на трети държави или международни организации
  Предаване на лични данни, които се обработват или са предназначени за обработване след
  предаването на трета държава или на международна организация извън ЕС, се осъществява от
  МАРВЕНА ООД само при условията на Общия регламент относно защитата на данните –
  Регламент (ЕС) 2016/679, като се спазват условията, посочени в Глава V на регламента.
 • МАРВЕНА ООД прилага всички разпоредби на регламента, така че да не се излага на
  риск необходимото ниво на защита на физическите лица, осигурено от регламента.
 • В случай че МАРВЕНА ООД ще осъществява трансфер на лични данни на трета
  държава или на международна организация извън ЕС, този трансфер се извършва в
  съответствие с „Процедура за трансфер на данни извън ЕС”. Субектите на данните се
  уведомяват предварително със съответните форми: „Информация за обработване на
  лични данни при събиране” и „Информация, предоставяна при получаване на лични
  данни”, като се изисква тяхното „Съгласие за предаване на лични данни”.
 1. Нарушения и Уведомяване за нарушения
  „Нарушение на сигурността на лични данни” означава нарушение на сигурността, което води до
  случайно или неправомерно унищожаване, загуба, промяна, неразрешено разкриване или
  достъп до лични данни, които се предават, съхраняват или обработват по друг начин от
  МАРВЕНА ООД.
  В случай на нарушение на сигурността на личните данни незабавно следва да се уведоми
  Администраторът на лични данни на посочения адрес за връзка с МАРВЕНА ООД.
 • В случай на нарушение на сигурността на личните данни, при което съществува
  вероятност да се породи риск за правата и свободите на физическите лица, без
  ненужно забавяне и когато това е осъществимо — не по-късно от 72 часа след като е
  разбрало за него, МАРВЕНА ООД уведомява за нарушението Комисията за защита на
  личните данни.
 • В случай че конкретно нарушение представлява риск за правата и свободите на
  физическите лица, МАРВЕНА ООД предприема мерки, за да уведоми засегнатите лица
  с цел да се минимизират евентуалните неблагоприятни последици.
 • МАРВЕНА ООД предприема действия съгласно „Процедура при нарушение на
  сигурността на личните данни”.
 1. Унищожаване
  При необходимост МАРВЕНА ООД следва „Процедура за унищожаване на лични данни”.
 2. Промени в политиката за поверителност
  МАРВЕНА ООД има право да актуализира, като изменя и допълва политиката за защита на
  личните данни по всяко време в бъдеще, когато обстоятелствата го налагат.
 3. Собственик на документ и одобрение
  Управителят на дружеството е собственик на този документ и отговаря, тази процедура да се
  преглежда и актуализира в съответствие с вътрешните правила, законовите изисквания и
  изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
  Настоящата версия на този документ е достъпна в офиса на дружеството на посочения адрес.
  Р 01/Версия 01 е одобрена от управителя на 16.09.2019 г.
bg_BG